KAYIRA

Na an fɛ yan. An di kuma hɛrɛ ko ni ɲanamaya ko ni kayira ko kan.

Isa kumada ikɔ ko: Nne kɔnin, n nanɛn ne, sa mɔɔlu di
ɲanamaya sɔrɔn ka a dannatamin.

Haan sisɛn n tun ma a lɔn ko Isa le ka
anna hakɛ ani anna julumu bɛɛ ta

N tɛrɛ silanna. Kɔnin, sisɛn n ka a lon
ko Alla fanka kabon mɔɔlu fanka di.

Qui sommes nous

An ye jon di?

An bara dɛnkɛnɛya Alla ma, ani Mɔɔ Ɲanatɔmɔnɛn Isa. An ka hɛrɛ, ni ɲanamaya banbali ni kayira sɔdɔn a fɛ. Wole dɔ an ye kumala mɔɔ gbɛrɛlu ɲɛ sisɛn sa alu fana di kayira sɔdɔn. Ko Alla di I jusu suma.

Ɲinikalilu?

Ila ɲinikali bila yan

I ye a fɛ ka Alla la Kuma karan?

Alla la kitibu karanna

Isa, ye di ?

Filimu mafɛlɛ

I ye a fɛ ka Alla la Sila lɔn ?

I tolo malɔ

Message us on Facebook Messenger